Granice dokumentu: O (nie)tradycyjnych metodach dystrybucji i promocji polskich filmów dokumentalnych

Brak komentarzy

O (nie)tradycyjnych metodach dystrybucji i promocji polskich filmów dokumentalnych

Polski przemysł kinematograficzny produkuje rocznie kilkadziesiąt filmów dokumentalnych, ale tylko niewielka ich część trafia do kin (zwykle studyjnych). Pozostałe odbywają festiwalowe turnée po Polsce i za granicą, zdobywając wiele cennych nagród, a następnie zostają zepchnięte na margines ramówek stacji telewizyjnych lub też poszerzają ofertę filmową serwisów VOD. Eksperci, biorący udział w panelu, będą rozmawiać o tradycyjnych i nietradycyjnych
metodach dystrybuowania i promocji tego gatunku. Podczas dyskusji zastanowimy się nad tym, jak działa polski rynek dystrybucji filmów dokumentalnych.

Odpowiemy na pytania: jakie filmy dokumentalne mają szanse trafić na duże ekrany, a jakie nie? Na jakim etapie pracy nad projektem powinien pojawić się dystrybutor lub agent sprzedaży? Czy krótkie formy dokumentalne
mają dzisiaj szansę na dotarcie do widza? Czy należałoby dotować dystrybucję filmów dokumentalnych? W jaki sposób możemy poprawić promocję filmów dokumentalnych, zarówno tych klasycznych zalegających na zakurzonych półkach polskich archiwów, jak i współczesnych. I czy rozwój rosnących w siłę serwisów VOD może nam w tym pomóc?

Uczestnicy: Marcin Adamczak, Jan Mogilnicki.

Filmy z taśmy 35 mm:
Kroki, reżyseria: Jan Chodkiewicz (1966) /WF Czołówka/
Lot, reżyseria: Jerzy Wolen (1970) /WF Czołówka/
Piosenka, reżyseria: Grzegorz Królikiewicz (1971) /WF Czołówka/

23 listopada, 19.00

 

About (non)traditional methods of distribution and promotion of Polish documentary films

Polish film industry delivers several dozen documentary films per year but only few of them reach cinemas (usually studio ones). Other documentaries tour festivals in Poland and abroad, winning many valuable awards. Next, they
are pushed on the margin of TV broadcast programming, or enrich the video offer
of VOD services. Experts involved in this panel will discuss traditional and non-traditional methods of distributing and promoting this genre. During the discussion, we will think about how the Polish market for documentary films’ distribution operates.

We will answer the questions: what documentaries have a chance to be showed on the big screen and what documentaries do not have such chances? At what stage of the project a distributor or a sales agent should
get involved? Do short documentary forms have a chance to reach the viewer today? Should distribution of documentaries be subsidised? How can we improve promotion of documentary films, both classics occupying dust-covered shelves of Polish film archives, as well as contemporary ones. Can the development of the might VOD services help us with it?

The participants: Anna Zamecka, Marcin Adamczak, Jan Mogilnicki.

Films:
Steps, directed by: Jan Chodkiewicz (1966) /WF Czołówka/
The Flight, directed by: Jerzy Wolen (1970) /WF Czołówka/
A Song, directed by: Grzegorz Królikiewicz (1971) /WF Czołówka/

23 November, 7:00 PM