Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU FILMÓW DOKUMENTALNYCH
26. FESTIWALU MEDIÓW W ŁODZI „CZŁOWIEK W ZAGROŻENIU”

 

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu filmów dokumentalnych i reportaży telewizyjnych, określanych dalej jako Filmy, w czasie 26. Festiwalu Mediów w Łodzi „Człowiek w Zagrożeniu”, jest Muzeum Kinematografii w Łodzi, zwane dalej Organizatorem.
 2. 26. Festiwal Mediów w Łodzi „Człowiek w Zagrożeniu” odbędzie się w dniach 22-26 listopada 2016 r. w Łodzi.
 3. Regulamin określa zasady zgłaszania Filmów do Konkursu oraz przyznawania nagród w Konkursie.
 4. Konkurs ma charakter otwarty – dla udziału w konkursie nie ma znaczenia narodowość twórców
  i miejsce powstania Filmu.
 5. Celem Konkursu jest prezentacja Filmów podejmujących tematykę szeroko rozumianych zagrożeń stojących przed współczesnym człowiekiem, zarówno w skali globalnej, jak i indywidualnej oraz wyłonienie i docenienie Filmów, zdaniem Jury, zasługujących na nagrodzenie. Organizator stawia sobie za zadanie także promowanie filmu dokumentalnego, jako szczególnie ważnej dziedziny kinematografii.

 

 • 2 WARUNKI DOPUSZCZENIA FILMÓW DO SELEKCJI
 1. Do Konkursu można zgłaszać Filmy, które stanowią odrębną całość artystyczną.
 2. Warunkiem dopuszczenia Filmu do selekcji jest:

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronach internetowych www.kinomuzeum.pl i festiwalmediow.pl oraz przesłanie go na adres festiwalmediow@kinomuzeum.eu w terminie do 15 września 2016 r.

2) uiszczenie opłaty w wysokości 50 zł za zgłoszenie Filmu do Konkursu; opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Organizatora nr  47 1020 3352 0000 1502 0222 5241

3) dostarczenie do Organizatora w terminie do 15 września 2016 r.:

 1. a) dwóch kopii Filmu na płycie DVD na adres: Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź; przez dostarczenie należy rozumieć rzeczywiste dostarczenie Organizatorowi płyt (nie liczy się data stempla pocztowego, lecz rzeczywiste dostarczenie płyt na wskazany wyżej adres Organizatora)
 2. b) dwóch kadrów z Filmu, streszczenia Filmu i informacji o reżyserze/realizatorze Filmu oraz potwierdzenia dokonania opłaty za zgłoszenie Filmu do Konkursu na adres e-mailowy: festiwalmediow@kinomuzeum.eu

 

 

 1. Do udziału w konkursie mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie Filmy zrealizowane po 1 stycznia 2015 r. Z selekcji są wyłączone Filmy, które zostały zgłoszone do selekcji 25. edycji Festiwalu Mediów „Człowiek w Zagrożeniu”.
 2. W przypadku Filmów obcojęzycznych kopia musi posiadać napisy polskie.
 3. Filmy do konkursu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne. Zgłaszający Film jest zobowiązany
  do złożenia w formularzu zgłoszeniowym oświadczenia, iż jest uprawniony do dokonania zgłoszenia
  i udzielenia Organizatorowi określonej w Regulaminie licencji do korzystania z Filmu i materiałów towarzyszących, tj. że przysługują mu wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne (producenckie, wykonawcze) lub jest upoważniony przez dysponenta tych praw do działania w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie objętym zgłoszeniem.
 4. Zgłaszający oświadcza, że w zakresie objętym Regulaminem przysługują mu (lub jego Mocodawcy) wyłączne i niczym nieograniczone prawa do Filmu i materiałów towarzyszących oraz że Film i materiały nie są obciążone prawami osób trzecich i praw takich nie naruszają. Oświadcza ponadto,
  że jest prawidłowo umocowany do dokonania zgłoszenia i udzielenia licencji, a umocowanie w chwili dokonywania zgłoszenia nie wygasło, ani nie zostało odwołane. W razie wystąpienia przez jakikolwiek podmiot do Organizatora z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich, wykonawczych, producenckich), Zgłaszający zobowiązuje się zaspokoić w całości słuszne roszczenia tych osób i zwolnić Organizatora z obowiązku wszelkich świadczeń z tego tytułu.
 5. Zgłaszający z chwilą przesłania zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej oraz niewyłącznej licencji na korzystanie z Filmu i wszelkich innych przesłanych materiałów w następujący sposób (pola eksploatacji):

1) realizację maksymalnie pięciu publicznych pokazów Filmu w ramach Festiwalu i jego kolejnych edycji;

2) zwielokrotnianie dowolną techniką (analogową, cyfrową) kopii i innych materiałów dla celów selekcji lub promocji Filmu;

3) korzystanie z trailera lub dowolnych fragmentów Filmu (do trzech minut), z tytułu oraz
z materiałów towarzyszących dla celów promocyjnych poprzez ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie);

4) wykorzystanie wszystkich w/w materiałów do promocji kolejnych edycji Festiwalu.

 1. Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych licencji (sublicencji) na korzystanie z fragmentów Filmu i materiałów towarzyszących w zakresie objętym licencją, o której mowa w ust. 7, w tym w szczególności prawo udzielania sublicencji mediom (w tym nadawcom, portalom internetowym, kinom) na rozpowszechnianie fragmentów Filmu (do trzech minut), rozpowszechnianie trailera lub materiałów towarzyszących.
 2. Nadesłane do Organizatora kopie Filmu nie będą zwracane Zgłaszającemu. Znajdą się w archiwum Festiwalu.

10.Zgłaszający oświadcza, że wyraża w formularzu zgłoszeniowym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych w nim danych osobowych na potrzeby selekcji Filmów i komunikacji w celach związanych z Festiwalem oraz w celu wyświetlania Filmów w ramach Festiwalu lub jego kolejnych edycji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). Zgłaszającym przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

 

 

 • 3 SELEKCJA
 1. Dyrektor Festiwalu powołuje Komisję Selekcyjną liczącą co najmniej dwie osoby.
 2. Dyrektor Festiwalu zaprasza wybrane przez Komisję Selekcyjną Filmy do udziału w Konkursie.
 3. Dyrektor Festiwalu poinformuje do dnia 14 października 2016 r. o wynikach selekcji. Lista Filmów zakwalifikowanych do Konkursu oraz pokazywanych poza konkursem zostanie opublikowana
  na stronie internetowej www.kinomuzeum.pl oraz www.festiwalmediow.pl i czlowiekwzagrozeniu.pl
 4. Decyzje Dyrektora Festiwalu i Komisji Selekcyjnej są ostateczne.
 5. W przypadku zakwalifikowania Filmu do udziału w Festiwalu Zgłaszający jest zobowiązany przesłać Organizatorowi w ciągu siedmiu dni kopię pokazową Filmu na nośniku 35 mm, DCP, Beta SP, Beta Digital PAL, BluRay lub DVD,
 6. Kopie pokazowe będą na życzenie Zgłaszającego zwracane mu na koszt Organizatora w ciągu miesiąca od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez Zgłaszającego na piśmie.

 

 • 4 NAGRODY
 1. Dyrektor Festiwalu powołuje Jury, liczące co najmniej trzy osoby.
 2. Jury przyznaje następujące nagrody:

1) Grand Prix Festiwalu oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi w wysokości 12 tys. zł,

2) Nagrodę „Cierpliwego oka” im. Kazimierza Karabasza – nagrodę w wysokości 10 tys. zł
od Narodowego Centrum Kultury,

3) Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich w wysokości 5 tys. zł,

4) Nagrodę dla najlepszego reportażu telewizyjnego w wysokości 5 tys. zł

5) Nagrodę im. Aleksandra Kamińskiego za przezwyciężanie zagrożeń,

6) Medal Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense

 1. Jury może przyznać nagrody pozaregulaminowe dla Filmów pokazywanych w Konkursie lub poza nim oraz nagrodzić twórców tych Filmów. Jury jest uprawnione do podjęcia decyzji o nieprzyznaniu danej nagrody.
 2. Instytucje kulturalne, sponsorzy, stowarzyszenia po konsultacji i za zgodą Dyrektora Festiwalu mogą przyznawać własne nagrody. Za przyznanie tych nagród Organizator nie odpowiada. Organizator nie będzie stroną jakichkolwiek umów będących podstawą przyznania tych nagród
 3. Decyzje jury są ostateczne.

 

 • 5 SPRAWY ORGANIZACYJNE
 1. Twórcy Filmów prezentowanych w Konkursie przyjeżdżają na Festiwal na własny koszt. Organizator zapewni na swój koszt spotkanie Twórców z widzami. Twórców prosimy o powiadomienie Organizatora z wyprzedzeniem o planowanej obecności.
 2. Organizator zapewnia jeden nocleg oraz ryczałt za przejazd w kwocie 200 zł reżyserom Filmów, którym Jury przyznało nagrody zgodnie z & 4 Regulaminu.
 3. W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt e-mailowy: festiwalmediow@kinomuzeum.eu albo telefoniczny: 0 605 746 211 (Monika Chybowicz).

 

 • 6 UWAGI KOŃCOWE
 1. Zgłoszenie Filmu do selekcji i udział w Konkursie są równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych oraz w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem ostatecznie decyduje Dyrektor Festiwalu.
 3. Regulamin we wszystkich aspektach podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.